Siva Stava

Siva Stava merupakan stava diperuntukkan kepada Hyang Widhi dalam manifestasinya sebagai Siva. Stava ini digunakan untuk memuja Deva Siva pada pemujaan khusus atau pada Hari Raya Sivaratri. Pujanya sebagai berikut :

1. Om namah sivaya sarvaya, deva-devaya vai namah, rudraya bhuvanesaya, siva-rupaya vai namah;

2. Tvam sivas tvam maha-deva, isvarah paramesvarah, brahma visnus ca rudras ca, purusah prakrtis tatha;

3. Tvam kalas tvam yamo mrtyur, varunas tvam kuberakah, indrah suryah sasankas ca, graha-naksatra-tarakah;

3a. Tatha-vakyabhyam devabhyam, sarva-devabhyam eva ca, sarva-bhuta sarva-pitra, kalikam tu ta samyogi;

4. Prthiwi salilam tvam hi, tvam agnir vayur eva ca, akasam tvam param sunyam, sakalam niskalam tatha;

5. Asuranam patis tvam hi, devanam tvam patis tatha, uma-patih pasu-patir, devanam sadasah-patih;

6. Umange samsthito yas ca, karta harta karoti yah, tvam eva deva-devesah, karma krtva maha-sivah;

7. Abhaksva-bhaksanas caiva, sura-pana-madanvitah, yuvati-rati-samyuktah, sandhya-bhrasta tu samyutah;

8. Etani sarva-karmani, yah karoti maha-sivah, asya gitam dhvanir nrttam, yuddham ca kramanam tatha;

9. Kapha-meda-yutam sukram, purisa-mutra-samyutam, etani sarva-karmani, yah karoti maha-sivah;

10. Asucir va sucir vapi, sarva-kama-gato ‘pi va, cintayed devam isanam, sabahyabhyantarah sucih;

10a. Namas te deva-devesa, iyan maiyan me viraya, vidara tvam eva pasam, grhita tvam jataparam;

11. Namas te deva-devesa, isana varadacyuta, mama siddhim pravaccha, sarva-karyesu sankara;

12. Namas te deva-devesa, tvat-prasadad vadamy aham, vakye hine ‘tirikte va, mam ksamasva surottama;

13. Yas tistham vyapta-visvas, tanu-kavaca-ranais, caksusa yo narendrais, tiryan-murtya rsabhanam, avani-tala-gato, manusanam ca samsthah, jagra-svapnam susuptam, subha-vaham abhayam, sarva yac ca turyam, turyantam sunyam ekam, satata-timiratah, procyate jnayate sah.

Itulah antara lain sloka-sloka siva stava yang digunakan untuk memuja Hyang Widhi dalam manifestasinya sebagai Siva.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s